instance method OpenSSL::PKey::DSA#priv_key

priv_key -> OpenSSL::BN[permalink][rdoc][edit]

DSA 鍵の秘密鍵パラメータを返します。

秘密鍵はこの値と、 OpenSSL::PKey::DSA#p, OpenSSL::PKey::DSA#q, OpenSSL::PKey::DSA#g から構成されます。