singleton method File.umask

umask -> Integer[permalink][rdoc][edit]

現在の umask の値を返します。

[SEE_ALSO] umask(2)

umask(umask) -> Integer[permalink][rdoc][edit]

umask を変更します。変更前の umask の値を返します。

[PARAM] umask:
設定したい umask の値を整数で指定します。


File.umask(0006)   # => 18
File.umask         # => 6

[SEE_ALSO] umask(2)