instance method Enumerable#grep_v

grep_v(pattern) -> [object][permalink][rdoc][edit]
grep_v(pattern) { |item| ... } -> [object]

Enumerable#grep のマッチの条件を逆にして、pattern === item が成立しない要素を全て含んだ配列を返します。

[PARAM] pattern:
「===」メソッドを持つオブジェクトを指定します。


(1..10).grep_v 2..5   # => [1, 6, 7, 8, 9, 10]
res =(1..10).grep_v(2..5) { |v| v * 2 }
res                   # => [2, 12, 14, 16, 18, 20]

[SEE_ALSO] Enumerable#grep

[SEE_ALSO] Enumerable#reject