instance method Matrix#[]

self[i, j] -> ()[permalink][rdoc][edit]
element(i, j) -> ()
component(i, j) -> ()

(i,j)要素を返します。行列の範囲外の値を指定した場合には nil を返します。

[PARAM] i:
要素の行成分を0オリジンで指定します。
[PARAM] j:
要素の列成分を0オリジンで指定します。


require 'matrix'

a1 = [1, 2, 3]
a2 = [10, 15, 20]
a3 = [-1, 2, 1.5]
m = Matrix[a1, a2, a3]

p m[0, 0] # => 1
p m[1, 1] # => 15
p m[1, 2] # => 20
p m[1, 3] # => nil