instance method Enumerator::Lazy#grep_v

grep_v(pattern) {|item| ... } -> Enumerator::Lazy[permalink][rdoc][edit]

Enumerable#grep_v と同じですが、配列ではなくEnumerator::Lazy を返します。(100..Float::INFINITY).lazy.map(&:to_s).grep_v(/(\d).*\1/)
# => #<Enumerator::Lazy: #<Enumerator::Lazy: #<Enumerator::Lazy: 100..Infinity>:map>:grep_v(/(\d).*\1/)>
(100..Float::INFINITY).lazy.map(&:to_s).grep_v(/(\d).*\1/).take(15).force
# => ["102", "103", "104", "105", "106", "107", "108", "109", "120", "123", "124", "125", "126", "127", "128"]

[SEE_ALSO] Enumerable#grep_v, Enumerable#grep, Enumerator::Lazy#grep