Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > rakeライブラリ > Rake::NameSpaceクラス > tasks

instance method Rake::NameSpace#tasks

tasks -> Array[permalink][rdoc]

タスクのリストを返します。


# Rakefile での記載例とする

namespace :ns do |ns|
  task :ts1 do
  end
  task :ts2 do
  end

  ns.tasks # => [<Rake::Task ns:ts1 => []>, <Rake::Task ns:ts2 => []>]
end