Ruby 2.2.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > csvライブラリ > CSVクラス > string

instance method CSV#string

string -> String[permalink][rdoc]

StringIO#string に委譲します。