Ruby 2.1.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > opensslライブラリ > OpenSSL::SSL::SSLContextクラス > key

instance method OpenSSL::SSL::SSLContext#key

key -> OpenSSL::PKey::PKey | nil[permalink][rdoc]

OpenSSL::SSL::SSLContext#cert で得られる自分自身を証明するための 証明書の公開鍵に対応する秘密鍵を返します。

[SEE_ALSO] OpenSSL::SSL::SSLContext#key=