macro RHASH

[edit]
struct RHash * RHASH(VALUE obj)