Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > 関数一覧 > rb_dvar_push

function rb_dvar_push

void rb_dvar_push(ID id, VALUE value)