class OpenSSL::PKey::PKeyError

Raised when errors occur during OpenSSL::PKey::PKey#sign or OpenSSL::PKey::PKey#verify.